Nazwa zadania:  "Przebudowa drogi gminej w m. Branica Radzyńska Kolonia na odcinku dł. 990 mb";
Kwota dofinansowania - 97 160,00 zł;
Całkowita wartość inwestycji -176 65494 zł;
Cele projektu: poprawa parametrów technicznych drogi, bezpieczeństwa i komfortu uczestików ruchu;
Osiągnięte efekty: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową, nawierzchia z mieszanek mineralno asfaltowych gr. 4 cm, pobocza z tłucznia kamiennego gr. po uwałowaniu 10 cm, odwodnienie powierzchniowe;