Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej w m. Branica Radzyńska Kolonia od km 0+990 do km 1+980";
Kwota dofinansowania – 107 240,00 zł;
Całkowita wartość inwestycji - 178 734,99 zł;
Cele projektu: poprawa parametrów technicznych drogi, bezpieczeństwa i komfortu uczestików ruchu;
Osiągniete efekty: wyrównanie istniejącej podbudowymieszanką mineralno-asfaltową, nawierzhnia z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa na poszerzeniu 15 cm, oznakowanie pionowe, pobocze z kruszywa łamanego gr. 10 cm;