dom ludowy

Tytuł projektu: „ Poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej Gminy Radzyń    Podlaski – Domu Ludowego w Zbulitowie Dużym”
Działanie : 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski.
Planowany termin zakończenia prac: - listopad 2010 r.
Plan finansowy operacji:

samochod osp

W dniu 30 kwietnia 2009 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego projekt pn. „ Poprawa bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego w Powiecie Radzyńskim” w ramach konkursu 02/RPOWL/6.1/2009 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia; Działanie 6.1 „Ochrona i kształtowanie środowiska”; Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne.

branica ckr

Projekt pn. „Adaptacja i remont budynku gminnego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu pod utworzenie Centrum Rekreacyjno – Kulturalnego w Branicy Radzyńskiej” realizowany zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00102-6922-UM0300088/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich -
Tytuł operacji: „ Adaptacja i remont budynku gminnego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu pod utworzenie Centrum Rekreacyjno – Kulturalnego w Branicy Radzyńskiej”
Działanie: 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski

Ośrodek zdrowia w Białce

Tytuł projektu: „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Białce gmina Radzyń Podlaski”
Priorytet: 3 Rozwój lokalny
Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie: 3.5.1 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski
Partnerzy projektu:
Planowany okres realizacji: 7 lipca 2005 – 15 czerwca 2007
Budżet (całkowita wartość projektu, kwota dofinansowania z EFRR lub EFS, kwota dofinansowania z budżetu państwa):

Izba regionalna w Białej

Informacja Wójta Gminy 
Projekt pn. „Remont i modernizacja budynku Domu Ludowego pod urządzenie Izby Regionalnej w Białej k/Radzynia” realizowany zgodnie z umową nr 61412-UM4300087/06 z dnia 01 lutego 2006 roku współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” 

Dom Ludowy Główne

Opis planowanego przedsięwzięcia  
Projekt obejmuje wykonanie robót remontowych wewnątrz i zewnątrz budynku. Przewiduje się rozebranie ścian wewnętrznych z wyjątkiem pomieszczeń w części wschodniej budynku oraz wykonanie podciągu z dwuteownika podtrzymującego konstrukcję dachu opartego na słupach stalowych z kształtownika zamkniętego posadowionych na istniejących fundamentach.

drukarka

Informacja Wójta Gminy o projekcie   
Informuję, że w Urzędzie Gminy w Radzyniu Podlaskim zgodnie z umową nr Z/2.06/I/1.5/588/05/U/53/06 z dnia 14 lipca 2006 roku zawartą pomiędzy Gminą Radzyń Podlaski a Wojewodą Lubelskim realizowany jest projekt pn.:„PRZYGOTOWANIE URZĘDU GMINY W RADZYNIU PODLASKIM DO ELKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW”
Projekt współfinansowany jest w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004- 2006”.
Etapy realizacji projektu