Na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-049/10-00 zawartej w dniu 10 lutego 2011 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, Województwo Lubelskie realizuje w partnerstwie z samorządami lokalnymi projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”.

Projekt będzie realizowany w latach 2010-2013 w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 47 Gmin i 2  Powiatów województwa lubelskiego.
Całkowita wartość projektu to 18 445 445,00 PLN, z czego 15 678 628,25 PLN to kwota dofinansowania pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8.- Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej  nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości.
Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do Internetu.

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (306 zestawów komputerowych i 81 podłączeń do Internetu).
Cel główny będzie zrealizowany poprzez dostarczenie Internetu i wyżej wymienionego sprzętu do gospodarstw domowych na terenie województwa lubelskiego
(w gminach/powiatach uczestniczących w projekcie) oraz poprzez przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi komputera.
Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy (zapobieganie dziedziczeniu biedy, wyrwanie z marazmu, zmiana postaw życiowych, rozwój indywidualnyi gospodarczy), jak również mogą wpłynąć na zmiany w strukturze dochodów, na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu w kreowaniu procesów gospodarczych.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetów Partnerów (15%).
O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby :
•    z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
•    z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
•    dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej
•    osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
W miesiącu maj-czerwiec odbędzie się rekrutacja dla projektu, która potrwa do 10 czerwca 2011r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pobrania dokumentów zgłoszeniowych, mogą się zgłaszać do sekretariatu Urzędu Gminy Radzyń Podlaski - pok. Nr 3.
Formularze do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załączniki do regulaminu:
1)    Deklaracja uczestnictwa w projekcie
2)    Formularz zgłoszeniowy do projektu
3)    Oświadczenie o wysokości dochodów
4)    Opinia o udzielanych stypendiach socjalnych
5)    Opinia jednostek zajmujących się pomocą społeczną

Formularze dostępne są na stronie gminy - www.radzynpodlaski.pl oraz na stronie projektu www.wykluczeniecyfrowe.lubelskie.pl
Informacje uzyskać można również telefonicznie: tel. 834131810, oraz pokoju Nr 201 - Urząd Gminy Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski.
Obszar projektu:
Gmina Adamów, Gmina i Miasto Annopol, Gmina Borki, Gmina Cyców, Gmina Czemierniki, Gmina Dębowa Kłoda, Gmina Dubienka, Gmina Goraj, Gmina Hańsk, Gmina Hrubieszów, Gmina Jeziorzany, Gmina Kodeń, Gmina Konopnica, Gmina Konstantynów, Gmina i Miasto Krasnobród, Gmina Krzywda, Gmina Kurów, Gmina Leśna Podlaska, Miasto Lublin, Gmina Łabunie, Gmina Łomazy, Gmina Miączyn, Miasto Międzyrzec Podlaski, Gmina Międzyrzec Podlaski, Gmina Milanów, Gmina Mircze, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Piszczac, Gmina Podedwórze, Miasto Puławy, Gmina Radzyń Podlaski, Miasto Rejowiec Fabryczny, Gmina Rejowiec Fabryczny, Gmina Sawin, Gmina Siedliszcze, Gmina Sosnowica, Gmina Spiczyn, Gmina Stanin, Gmina Stary Brus, Gmina Telatyn, Gmina Trzydnik Duży, Gmina Tuczna, Gmina Wierzbica, Miasto Włodawa, Gmina Wola Uhruska, Gmina Wólka, Gmina Żyrzyn, Powiat Puławski, Powiat Świdnicki.


W  dniu 19.11.2012r.  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Radzyń Podlaski odbyło  się  przekazanie sprzętu komputerowego dla osób uczestniczących w projekcie „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Województwie Lubelskim. Uroczystego przekazania dla rodzin uczestniczących w projekcie dokonał  Pan Sławomir  Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Pan Wiesław Mazurek – Wójta Gminy Radzyń Podlaski.
W Gminie Radzyń Podlaski  w ramach projektu sprzęt komputerowy oraz podłączenia do Internetu otrzyma 227 rodzin, 23 zestawy komputerowe oraz podłączenia do Internetu  otrzymają jednostki podległe.
Razem 250, stanowi to 7,32% w stosunku do całości projektu.  Gmina Radzyń jest drugą w całym województwie co do ilości zestawów komputerowych.
Wkład własny gminy to 202 689 zł.
Dnia 10 sierpnia rozpoczęły się szkolenia w grupach 10 osobowych dla uczestników projektu. Gmina udostępniła pracownie komputerowe w Zespole Szkól w Białej i Białce.
Od dnia 12.11.2012r. rozpoczęły się dostawy sprzętu komputerowego.   Po otrzymaniu sprzętu w ciągu kilku dni odbędzie się instalacja Internetu.
Harmonogram przewiduje dostawę do wszystkich beneficjentów sprzętu komputerowego do dnia 21.11.2012r. a Internetu do dnia 26.11.2012r.