Tytuł projektu : Budowa świetlicy wiejskiej w Branicy Radzyńskiej – Kolonii, Gmina Radzyń   Podlaski,
Działanie:  413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Beneficjent : Gmina Radzyń Podlaski . Umowa o przyznanie pomocy Nr 00189-6930-UM0330214/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013   zawartej w dniu 20 czerwca 2011 r.  realizowanej przez Lokalna Grupę Działania „Zapiecek” w Radzyniu Podlaskim,  na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn.zm)
Planowany termin zakończenia prac – grudzień 2011 r.

Plan finansowy operacji wg złożonego wniosku:
- Wartość całkowita projektu -  328 150,00 zł
- Koszty kwalifikowane – 266 788,62 zł
- Kwota dofinansowania:  213 430 zł
Plan finansowy projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym :
- Wartość całkowita projektu  -  245 524,94 zł
- Koszty kwalifikowane –  199 613,77 zł
- Kwota dofinansowania – 159 691,00 zł
Cele projektu: Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Branica Radzyńska – Kolonia, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych  mieszkańców. Projekt wpłynie na znaczny wzrost atrakcyjności sołectwa Branica Radzyńska – Kolonia i całej Gminy Radzyń Podlaski.  Rozbudowa obiektu przyczyni się  do podniesienia używalności, co wpłynie na jego atrakcyjność i częstsze wykorzystanie go przez lokalną społeczność.
Etapy realizacji projektu: