W dniu 30 kwietnia 2009 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego projekt pn. „ Poprawa bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego w Powiecie Radzyńskim” w ramach konkursu 02/RPOWL/6.1/2009 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia; Działanie 6.1 „Ochrona i kształtowanie środowiska”; Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne.

Projekt pod w/w tytułem jest wspólnym przedsięwzięciem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaksim oraz czterech gmin, tj.: Gminy Radzyń Podlaski, Gminy Ulan-Majorat,  Gminy Czemierniki, Gminy Borki.
Pomysł projektu narodził się w obawie przed zniszczeniem unikatowych na skalę europejską „sieci NATURA 2000”,tj.: określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w całej Europie. Z najnowszych badań wynika, że tereny te są coraz bardziej narażone na zagrożenia chemiczne i ekologiczne wynikające z intensyfikacji życia gospodarczego.
Aby skutecznie przeciwdziałać powstającym zagrożeniom zachodziła konieczność wyposażania jednostek ochrony przeciwpożarowej w coraz nowocześniejszy sprzęt.
Zakres proponowanego projektu obejmuje wyposażenie Komendy Powiatowej  PSP w Radzyniu Podlaskim oraz czterech Gmin, tj.: Gminy Radzyń Podlaski, Gminy Ulan-Majorat,  Gminy Czemierniki oraz Gminy Borki w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych i usuwania skutków awarii z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych.
 Ogólna wartość projektu wyniesie: 3 663 526,00 zł brutto. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 113 997,10 co według wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego, stanowi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
  W dniu 11 maja 2010 r. w przetargu nieograniczonym (w którym wzięło udział trzy firmy) został wybrany Wykonawca, który uzyskał maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria. W dniu 7 czerwca 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą do dostawę pięciu nowych fabrycznie średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4 z funkcją ratownictwa chemiczno – ekologicznego