Informacja Wójta Gminy o projekcie   
Informuję, że w Urzędzie Gminy w Radzyniu Podlaskim zgodnie z umową nr Z/2.06/I/1.5/588/05/U/53/06 z dnia 14 lipca 2006 roku zawartą pomiędzy Gminą Radzyń Podlaski a Wojewodą Lubelskim realizowany jest projekt pn.:„PRZYGOTOWANIE URZĘDU GMINY W RADZYNIU PODLASKIM DO ELKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW”
Projekt współfinansowany jest w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004- 2006”.
Etapy realizacji projektu 

Informacja o projekcie realizowanym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Przygotowanie Urzędu Gminy w Radzyniu Podlaskim do elektronicznego obiegu dokumentów
Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski
Partnerzy projektu:
Planowany okres realizacji: 23 czerwca 2006 – 30 sierpnia 2006
Budżet (całkowita wartość projektu, kwota dofinansowania z EFRR lub EFS, kwota dofinansowania z budżetu państwa):
Całkowita wartość projektu: 105 528,29 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR 79 146,21 PLN
Cele projektu:
Celem projektu jest przygotowanie Urzędu Gminy w Radzyniu Podlaskim do wykorzystywania nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych oraz użycia Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawiania efektywności pracy administracji. Realizacja tych celów szczegółowych pozwoli na zrealizowanie celu nadrzędnego jakim jest rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych pomiędzy regionami w Polsce i UE.
 
Streszczenie projektu :
Przewidywane działania w ramach projektu można podzielić na dwa wydzielone etapy: wymiana i uzupełnienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
Wymiana i uzupełnienie sprzętu komputerowego obejmuje: zakup i uruchomienie profesjonalnego serwera i streamera wraz z bramą internetową zabezpieczającą sieć przed atakami z zewnątrz, zakup 6 nowych komputerów wraz z monitorami oraz oprogramowaniem systemowym Windows XP i programami użytkowymi: edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym - kompatybilnymi z powszechnie używanym oprogramowaniem istniejącym na rynku - w celu wymiany wyeksploatowanych jednostek; zakup 4 drukarek laserowych z opcją druku dwustronnego, jeden drukarki laserowej kolorowej oraz jednej drukarki igłowej - jako uzupełnienie niezbędnego wyposażenia Urzędu. Ponadto w celu uzupełnienia posiadanego w Urzędzie Gminy oprogramowania zakupione zostaną dwa rozbudowane pakiety oprogramowania użytkowego zawierające: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, program do prezentacji, program do tworzenia i zarządzania bazami danych, program do tworzenia publikacji, i 4 pakiety mniej rozbudowane: bez programu do tworzenia publikacji i programu do tworzenia i zarządzania bazami danych. Ponadto zakupiony zostanie profesjonalny program graficzny oraz program do produkcji i obróbki mapy numerycznej, który pozwoli na wykorzystywanie istniejącej w Starostwie Powiatowym cyfrowej mapy ewidencyjnej do potrzeb Urzędu Gminy. Oprogramowanie musi być kompatybilne z oprogramowaniem powszechnie używanym na rynku.
Zakup oprogramowania uzupełniającego pozwoli na ujednolicenie oprogramowania w całym urzędzie i pełną kompatybilność funkcjonalną poszczególnych stanowisk w ramach sieci. Pakiety rozbudowane programów narzędziowych pozwolą na pełne korzystanie z informacji dostępnych w Internecie, jak też tworzenie własnych dokumentów w oparciu o programy prezentacyjne czy bazy danych. Program graficzny pozwoli na tworzenie aplikacji graficznych na potrzeby Urzędu Gminy oraz jednostek podległych i współpracujących z Urzędem Gminy, np przy generowaniu pism czy przygotowywaniu strony internetowej. Ponadto przewidywany jest zakup programu do produkcji i obróbki mapy numerycznej współpracujący z bazą posiadaną w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim, który umożliwi sprawne wykorzystywanie mapy numerycznej na potrzeby Gminy.
Zadanie wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów, obejmuje zakup oprogramowania oraz sprzętu towarzyszącego wraz z przeszkoleniem personelu i wdrożeniem systemu.