BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie  „ Wsparcie   inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”/” Wsparcie Badań i inwestycji związanych z utrzymaniem odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” ramach  środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Tytuł operacji:” Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastruktura towarzysząca w zabudowie zagrodowej w Jaskach, Gmina Radzyń Podlaski”. W ramach realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców z miejscowości Jaski poprzez organizację zajęć i propagowanie inicjatyw społecznych.
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00036-65170-UM 0310027/18 z dnia 6.05.2019 r.
Kwota przyznanych środków na  realizację operacji: 416 2385 zł

Świetlica w Jaskach

Świetlica w Jaskach

Świetlica w Jaskach

Świetlica w Jaskach

Świetlica w Jaskach

Świetlica w Jaskach

 


Świetlica w Jaskach

Świetlica w Jaskach