Tytuł projektu: Remont budynku Centrum młodzieżowego z częścią OSP w Żabikowie, Gmina Radzyń Podlaski Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00446-6930- UM03300552/13 w ramach działania 313,322,323 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 10 .10 2013 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm)

Plan finansowy operacji wg złożonego wniosku:
- Wartość całkowita projektu –253189,24
- Koszty kwalifikowane –180188,66
- Kwota dofinansowania -144 150 zł
Plan finansowy projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym :
- Wartość całkowita projektu –222300,00
- Koszty kwalifikowane –170 655,03
- Kwota dofinansowania –136 524
Cele projektu: Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców z sołectwa Żabików, podniesienie aktywności i świadomości mieszkańców poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.