Tytuł projektu: Roboty remontowe przy wymianie pokrycia dachowego i docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Brzostówcu, Gmina Radzyń Podlaski
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00626-6930- UM0330550/13 w ramach działania 313,322,323 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 06 .08. 2014 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))

Plan finansowy operacji wg złożonego wniosku:
- Wartość całkowita projektu –99174,04 zł
- Koszty kwalifikowane –62295,45 zł
- Kwota dofinansowania -49836,00 zł
Plan finansowy projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym :
- Wartość całkowita projektu –98088,97
- Koszty kwalifikowane –68130,81
- Kwota dofinansowania –49836,00
Cele projektu: Celem projektu  jest rozwój funkcji społeczno-kulturalnych poprzez remont świetlicy wiejskiej w Brzostówcu. Celem głównym jest podniesienie aktywności i świadomości mieszkańców, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkujących sołectwo Brzostówiec.

brzostówiec

brzostówiec

brzostówiec

brzostówiec

brzostówiec

brzostówiec

brzostówiec

brzostówiec