Tytuł projektu: Poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej Gminy Radzyń Podlaski-Modernizacja Domu Ludowego w Ustrzeszy
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00575-6922- UM0300541/12 w ramach działania 313,322,323 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze  objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 19 czerwca 2013 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))

Plan finansowy operacji wg złożonego wniosku:
- Wartość całkowita projektu –237303,65
- Koszty kwalifikowane –158123,28
- Kwota dofinansowania -93909 zł
Plan finansowy projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym :
- Wartość całkowita projektu –176895,50zł
- Koszty kwalifikowane –115184,97 zł
- Kwota dofinansowania –86388 zł
Cele projektu: Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców z sołectwa Ustrzesz, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych  mieszkańców, co umożliwi  rozwój  tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, co także wpłynie na znaczny wzrost atrakcyjności sołectwa Utrzesz jak i całej Gminy Radzyń Podlaski.

ustrzesz

ustrzesz

ustrzesz

ustrzesz

ustrzesz

ustrzesz

ustrzesz