Tytuł projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbulitowie Dużym, Gmina Radzyń Podlaski
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00441-6930- UM0330551/13 w ramach działania 413”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 10  października 2013 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))

Plan finansowy operacji wg złożonego wniosku:
- Wartość całkowita projektu –215325,75 zł
- Koszty kwalifikowane –175061,58 zł
- Kwota dofinansowania – 140049 zł
Plan finansowy projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym :
- Wartość całkowita projektu –221892,50 zł
- Koszty kwalifikowane –181615,85 zł
- Kwota dofinansowania –140049 zł
Cele projektu: Celem projektu jest  budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zbulitów  Duży, która przyczyni się do rozwoju infrastruktury sportowej ww. miejscowości

boisko

boisko

boisko

boisko