Uchwałą Nr  LXV/336/2023 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia  27.10.2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radzyń Podlaski, został wyznaczony obszar rewitalizacji, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Brzostówiec, Branica Radzyńska, Marynin, Ustrzesz i Stasinów.
Zgodnie z planowanym podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzyń Podlaski na lata 2021-2030, w terminie od 28.11.2023 r. do 15.01.2024 r. prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Super zabawy w klimacie mikołajkowym z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu. Co czeka na grzeczne dzieci? Zabawy taneczne, konkursy, zagadki i wiele innych niespodzianek. Widzimy się 6.12.2023 r. od godziny 17.00 w sali GOKiSu w Białej 🧑‍🎄🧑‍🎄🧑‍🎄🧑‍🎄🧑‍🎄🧑‍🎄 Ho, ho, ho do zobaczenia 🧑‍🎄

Zgodnie z przepisem art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 6 stycznia 2024 r. należy uzupełnić w aplikacji IRZplus w przypadku gatunku bydło, owce i kozy - „opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada” oraz w przypadku gatunku świnie – „opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada”.

W związku z koniecznością naprawy hydrantu przy Szkole Podstawowej w Paszkach Dużych informujemy, że w dniu dzisiejszym nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8.30-14.
Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami.

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 34 ust. 6 pkt. 2) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) oraz w związku z treścią Porozumienia Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego o współpracy w zakresie realizacji instrumentu

W dniu 14.11.2023r. podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Radzyń Podlaski w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101 923L Radzyń Podlaski- Płudy od km 0+000 do km 3+967” . Wysokość dofinansowania wynosi 1 759 049, 89 zł co stanowi 60 % kosztu kwalifikowalnego zadania. Dokładana wartość zadania będzie znana po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  22  listopada   2023  r.   na godz. 13:00 – LXVI Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  ( parter)
Proponowany porządek obrad:

Z tej okazji Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zapraszają do udziału w Konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Prace należy składać do 13 grudnia w Urzędzie Gminy, pokój nr 9. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 664 766 327. Regulamin na stronie internetowej www.radzynpodlaski.pl .

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza 16 listopada na godz. 18.30 do szkoły podstawowej w Białej na zajęcia  astronomiczne. Uczestnicy poznają techniki i metody wykorzystywane w dawnych oraz współczesnych obserwacjach astronomicznych. Dzięki uczestnictwie w zajęciach uczestnicy nie tylko rozwiną swoje zainteresowania z zakresu fizyki i matematyki, ale także udoskonalą umiejętności krytycznego myślenia, koncentracji uwagi oraz dyscypliny - niezbędne w pracy naukowej.