Szanowni Państwo,
informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych, zdeponowanych na działkach gruntowych z terenu Gminy Radzyń Podlaski.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Priorytetowego pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz.1) ’’, współfinansowanego ze środków  WFOŚiGW w Lublinie oraz NFOŚiGW.
Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu prosimy o składanie wniosków. Nabór zgłoszeń usunięcia wyrobów zawierających azbest będzie trwał od dnia 17.04.2023r. do dnia 21.04.2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  zaprasza na AKADEMIĘ MŁODEGO PSZCZELARZA zajęcia edukacyjno – warsztatowe odbędą się w dniu 21.04.2023 r. od godziny 16.30 w świetlicy GOKiS  w Białej.

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Radzyniu Podlaskim oraz Wójt Gminy Radzyń Podlaski zapraszają na szkolenie dotyczące zasad przyznawania płatności na lata 2023-2027 r.
Szklenie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy

Zapraszamy

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  21 kwietnia 2023   r.   na godz. 9:00 –LVIII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad:

W związku z pracami nad realizacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Członkowie Porozumienia MOF Radzynia Podlaskiego, w którego skład wchodzą: Miasto Radzyń Podlaski, Gmina Radzyń Podlaski, Gmina Borki oraz Powiat Radzyński, ogłaszają nabór kandydatów do Rady Społecznej MOF.
Rada Społeczna MOF pełnić będzie rolę ciała doradczego ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT MOF Radzynia Podlaskiego i będzie wspierać Lidera i Radę MOF w realizacji działań związanych z instrumentem ZIT.
Ciało Doradcze będzie stanowiło forum współpracy i dialogu interesariuszy z członkami Porozumienia, a także sprawować będzie funkcję konsultacyjno–opiniodawczą w sprawach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT.

W dniu 4 kwietnia Gmina Radzyń Podlaski wzięła udział w IX Katyńskiej Drodze Krzyżowej, która przeszła ulicami Radzynia Podlaskiego. W uroczystościach udział wzięli m.in. : Wójt Gminy - Wiesław Mazurek, Zastępca Wójta Gminy - Anna Grochoła, Zenona Matejek - Skarbnik Gminy,  Robert Gmitruczuk - Wicewojewoda Lubelski, nauczyciele, uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim. Uczestnicy przeszli z placu szkoły na cmentarz komunalny, gdzie znajduje się  krzyż katyński  oraz  dąb, posadzony  w 2009 roku i upamiętniający porucznika Tadeusza Borkowskiego, zamordowanego przez NKWD w Katyniu. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza  konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  w 2023 roku.
Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie  dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Przyjęte uchwałą Nr LIV/281/2022 Rady Gminy Radzyn Podlaski z dnia 29 grudnia 2022r. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani przewidują:

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczących nielegalnego składowania odpadów, czego następstwem jest powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci na terenie Gminy Radzyń Podlaski, informujemy, iż stale istnieje możliwość zamówienia nieodpłatnego kontenera o pojemności 4000 l i 7000 l na teren nieruchomości w celu odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, takich jak: