logo

Uprzejmie informuję, że zostało wydane Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Radzyń Podlaski  z dnia 4 października 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 października 2022 r. o godz. 8:00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie  Komisji Kultury, Oświaty i Sportu do placówek oświatowych Gminy Radzyń Podlaski. Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się ze stanem technicznym budynków oświatowych, jak również  merytoryczne zapoznanie się ze stanem finansowym  tych jednostek. Komisja chciałaby się zapoznać z metodami nauczania, ich realizacją oraz wynikami.

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów,  przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  27 września 2022   roku na godz. 13:20  – L ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

logo

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2022 r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będzie m.in.:
1.    Informacja na temat świadczeń socjalnych oraz pomocy społecznej za I półrocze 2022 r.
2.    Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. – informacja na temat realizacji i przebiegu inwestycji na terenie gminy Radzyń Podlaski oraz źródła ich finansowania;

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  22 września 2022   roku na godz. 14:00  – XLIX  ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

logo

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego
Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia nr 73/2022z dnia 1 września 2022r. Wójta Gminy Radzyń Podlaski  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.

Lubelski Ośrodek doradztwa Rolniczego w Końskowoli zachęca rolników do ogłaszania i rozreklamowania sprzedaży własnych produktów. www.lubelskiebazarek.pl Intencją portalu jest wsparcie i umożliwienie rolnikom z Naszego województwa ogłoszenia i rozreklamowania sprzedaży własnych produktów. Jest to również atrakcyjna forma dotarcia kupujących do poszukiwanych produktów z pominięciem pośredników.