Komunikat nr 1 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Branica Radzyńska

logo

Wójt Gminy Radzyń Podlaski działając na podstawie art. 15 ust.2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 późn. zm. ) podaje wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

plakat

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem:
„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.
Konkurs przeznaczony dla uczniów z wiejskich szkół podstawowych ma na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. W bieżącym roku w szczególny sposób akcentowane są czynności niebezpieczne, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia w procesie produkcji rolniczej.

logo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od dnia 12 lutego 2021 roku opłaty za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu będą wynosić :
- za wydanie paszportu bydła - 1 zł
- za wydanie duplikatu paszportu bydła - 2 zł
Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem  w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydaniem i doręczeniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. z 2021 r. poz. 189)

logo

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

logo

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Radzynia Podlaskiego
Osoby w wieku powyżej 70 roku życia oraz osoby niepełnosprawne, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19 ale mają problemy z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.
Numery telefonów do pracowników urzędu odpowiedzialnych za transport:
83 413 18 02
697 382 303
Zapisy prowadzone będą od 15 stycznia br. w dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.30.

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  z późn. zm.  ) zwołuję na dzień  29 stycznia 2021 r. na godz. 13:oo – XXIX  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

logo

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 14:00 w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będą m.in.:
1.Informacja Wójta oraz dyskusja nad stanem placówek oświatowych w Gminie Radzyń Podlaski;
2.Informacja Wójta na temat realizacji budowy budynku Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej.
Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w Komisji mogą dzwonić na nr. tel. 083 413 18 18.


Przewodniczący Komisji
Michał Wierzchowski