świetlica w Jaskach

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie  „ Wsparcie   inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”/” Wsparcie Badań i inwestycji związanych z utrzymaniem odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” ramach  środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Gmina  Radzyń Podlaski realizuje Projekt „REWITALIZACJA PARKU W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM W ŻABIKOWIE – ETAP II i III” współfinansowany ze środków UE, w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPO WL na lata 2014-2020.

Gmina Radzyń Podlaski w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gmina Radzyń Podlaski stawia na przedszkolaków"

altana

Tytuł projektu:„Budowa altany koncertowej przy zespole dworsko-pałacowym w Żabikowie, Gmina Radzyń Podlaski”
BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 20014 – 2020
Umowa Nr 00614-6935-UM0310841/17, zawarta w dniu 24  maja 2018 r.

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie 19.2 „ Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 20014 – 2020
Umowa Nr  00340-6935-UM0310836/17, zawarta w dniu 28 listopada 2017 r.

Plan finansowy wniosku:
Koszty realizacji projektu:
1.Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 47435,00 zł
2.Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 46 820,00 zł
3. Wnioskowana kwota: 29 791,00 zł

logo

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Oś priorytetowa 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, działanie 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Umowa Nr  : RPLU: 06.04.00-06-0043/17-00, zawarta w dniu 16  maja 2018 r.

Plan finansowy wniosku:
Koszty realizacji projektu:
1.Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem:  1737 067,98 zł
2. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 1 357 056,42 zł
3. Wnioskowana kwota: 1 153 497,95  zł

energia słoneczna

Uprzejmie informuję, że Gmina Radzyń Podlaski w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IŻ.00-06-001/16 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisała umowę na dofinansowanie z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski”.