MIESZKAŃCY GMINY RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  ) zwołuję na dzień  9 września 2020  r.  na godz. 9:oo – XXIV  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w Sali konferencyjnej  Komendy  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim ul. Pomiarowa.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum
2) przyjęcie porządku obrad
3) przyjęcie protokołów  z poprzednich Sesji:
   z XXI Sesji z  dnia 8 czerwca 2020 r.
   z XXII – Nadzwyczajnej  Sesji z dnia 25 czerwca 2020 r,
   z XXIII – Nadzwyczajnej Sesji z dnia 3 sierpnia 2020 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości,
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski;
b) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
c) utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, pobierających  naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radzyń Podlaski;
d) Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Radzyń Podlaski za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzyń Podlaski
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę w miejscowości Żabików;
f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radzyń Podlaski w roku szkolnym 2020/2021;
g) przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz  terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Radzyń Podlaski;
h) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Podlaski na lata 2019-2032”- aktualizacja
i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu;
j) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020  rok;
k) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Sprawy bieżące
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica