Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ  PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  29 grudnia 2020 roku na godz. 12:oo – XXVIII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
2.1.stwierdzenie quorum,
2.2.przyjęcie porządku obrad,
2.3.przyjęcie protokołu z XXVI Sesji z dnia 27 listopada 2020 r.
2.4.przyjęcia protokołu z XXVII – Nadzwyczajnej Sesji  z dnia  8 grudnia 2020 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz  z uzasadnieniem Wójta Gminy;
7. Przedstawienie uchwały  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Lublinie w sprawie projektu budżetu Gminy na 2021 rok;
8. Przedstawienie stanowiska Komisji Budżetowo – Organizacyjnej
9. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie ewentualnych  wniosków Komisji Budżetowo – Organizacyjnej;
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzyń Podlaski na 2021 rok;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok,
12. Podjęcie zmieniającej  uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok w Gminie Radzyń Podlaski,
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji  Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie dla Gminy Radzyń Podlaski na lata 2021-2025
15. Podjęcie zmieniającej  uchwały  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin  w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w  uchwale  budżetowej Gminy na 2020 rok,
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Barbara Palica