Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  z późn. zm.  ) zwołuję na dzień  29 stycznia 2021 r. na godz. 13:oo – XXIX  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
3.Stwierdzenie quorum
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej   Sesji,
6.Wystąpienia zaproszonych gości,
7.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
8.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
9.Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Radzyń Podlaski na 2021 rok
11.Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Radzyń Podlaski na 2021 rok
12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do WSA w Lublinie skargi Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim wraz z odpowiedzią na skargę;
13.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę  Radzyń Podlaski porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia strategii rozwoju ponadlokalnego;
14.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej poprzez zmianę siedziby;
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Radzyń Podlaski;
16. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok;
17.Sprawy bieżące
18.Zamknięcie obrad.