Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem:
„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.
Konkurs przeznaczony dla uczniów z wiejskich szkół podstawowych ma na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. W bieżącym roku w szczególny sposób akcentowane są czynności niebezpieczne, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia w procesie produkcji rolniczej.

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – klasy  0 - III szkoły podstawowej,
II grupa – klasy IV - VIII szkoły podstawowej.
Prace plastyczne w formacie A3, wykonane metodą dowolną, należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim
ul. Chomiczewskiego 6
21-300 Radzyń Podlaski
„Konkurs”

Na etapie naszej Placówki a następnie Oddziału Regionalnego najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w nieprzekraczalnym terminie z dniem 31. marca 2021r. Najpóźniej w tym dniu prace muszą dotrzeć już do Placówki Terenowej w Radzyniu Podlaskim. Po tej dacie prace nie będą przyjmowane (data stempla pocztowego nie ma tu znaczenia).
Pełny regulamin konkursu wraz z załącznikami umieszczony jest na stronie internetowej KRUS. https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xi-konkurs-plastyczny-2021/
Formularz zgłoszeniowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku powinny być na trwale przymocowane do pracy plastycznej.

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4