Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  27  sierpnia 2021  r.   na godz. 14:00 – XXXVI  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji z dnia 2 lipca 2021 r.
5.Przyjęcie protokołu z XXXV – Nadzwyczajnej Sesji z dnia 20 lipca 2021 r.
6.Wystąpienia zaproszonych gości,
7.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
8.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
9.Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Radzyń Podlaski od Skarbu Państwa- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zarządu i własności dróg wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok-Lubartów, na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego- Lubartów w. „ Lubartów Północ” (bez węzła ) część 2: Odcinek nr 3 : Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)- Radzyń Podlaski (węzeł „Radzyń Podlaski Północ”, z węzłem), Odcinek nr 4: Radzyń Podlaski-początek obwodnicy Kocka”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzyń Podlaski;
11.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej poprzez zmianę siedziby;
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radzyń Podlaski na lata 2021 - 2024
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radzyń Podlaski na rok    szkolny 2021/2022
14.Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.
15.Sprawy bieżące
16.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica