Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  16  listopada  2021  r.   na godz. 13:00 – XXXVIII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji z dnia 28 września 2021 r.
5.Wystąpienia zaproszonych gości,
6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
7.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do   
obliczenia podatku rolnego na rok 2022;
9.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzyń Podlaski;
10.Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Radzyń Podlaski
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Radzyńskiemu
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkaniowego ;
położonego w Zabielu
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2022.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzyń Podlaski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 roku;
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radzyń Podlaski.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
18.Sprawy bieżące
19.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica