Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm. ) zwołuję na dzień  28  czerwca 2023 roku na godz. 13:00 – LX Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.  
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 30 maja 2023 r.
5.Wystąpienia zaproszonych gości,
6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
7.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
8.Przedstawienie Raportu  o stanie Gminy Radzyń Podlaski za 2022 rok;
9.Debata nad Raportem;
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski za 2022 rok,
11.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzyń Podlaski za 2022 r.sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  Gminy Radzyń Podlaski,
12.Przedstawienie uchwały  Składu Orzekającego  RIO w Lublinie  o  sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy,
13.Przedstawienie uchwały  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzyń Podlaski o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022r. sprawozdaniu finansowym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Radzyń Podlaski,
14.Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie  w sprawie  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy,
15.Dyskusja dot. pkt. 11 – 14.
16.Podjęcie uchwały w sprawie   rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Radzyń Podlaski z wykonania budżetu Gminy za 2022 r.;
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski z tytułu wykonania budżetu za 2022  r.;
18.Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy przystanku osobowego na terenie Gminy Radzyń Podlaski;
19.Podjęcie uchwały w sprawie wniosku  o przeprowadzenie  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej  Sołectwa Stasinów oraz  określenia terminów ich przeprowadzenia;
20.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Radzyń Podlaski;
21.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na 2023 rok.
22.Sprawy bieżące,
23.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica