Wobec powtarzających się w ostatnim czasie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radowiec apelujemy, aby do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) nie wrzucać:

  • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
  • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
  • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85oC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
  • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
  • ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

Śmieci wrzucane do urządzeń kanalizacyjnych doprowadzają bardzo często do poważnych uszkodzeń przepompowni ścieków i awarii sieci kanalizacji w naszej gminie. Usuwanie powstających zatorów jest nie tylko niepotrzebnym narażaniem zdrowia osób odpowiedzialnych za serwisowanie sieci, a także wiąże się z dużymi kosztami napraw, co z kolei może przyczynić się do wzrostu cen metra sześciennego odbieranych ścieków.

Wyżej wymieniony zakazy i obowiązki użytkowników sieci kanalizacyjnej wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.