Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  6 września 2023  r.   na godz. 13:00 – LXIV Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   ( parter)
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z LX – Nadzwyczajnej Sesji z dnia 21 czerwca 2023 r.;
5. Przyjęcie protokolu z LXI –Sesji z dnia 28 czerwca  2023 r.
6. Przyjęcie protokołu z LXII – Nadzwyczajnej Sesji z dnia 25 lipca 2023 r.;
7. Przyjęcie protokołu z LXIII – Nadzwyczajnej Sesji z dnia 14 sierpnia 2023 r.
8. Wystąpienia zaproszonych gości,
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
10. Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienie ich charakteru ochronnego;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeprowadzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bedlno Radzyńskie  oraz określenia terminów ich przeprowadzenia;
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim na kadencję 2024 – 2028.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatce na ławnika;
15. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
16. Sprawy bieżące;
17. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica