Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW (innych niż sadzeniaki) Producent ziemniaków przeznaczonych na cele np. konsumpcyjne czy do przerobu przemysłowego, który: 

- uprawia i sprzedaje ziemniaki – niezależnie od powierzchni uprawy, ilości sprzedawanych ziemniaków oraz komu zostały sprzedane
- prowadzi ich uprawę na powierzchni większej niż 1,5 ha – niezależnie od tego czy prowadzi ich sprzedaż czy są wykorzystywane tylko w miejscu produkcji np. na paszę podlega obowiązkowi wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Brak wymaganego wpisu do ww. rejestru skutkuje nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł (Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie roślin, których uprawę i sprzedaż mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1592)).
Wpis do ww. rejestru jest dokonywany na wniosek składany do oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jest on bezpłatny
Wykaz oddziałów i danych do kontaktu znajduje się na stronie internetowej: www.piorin.gov.pl Wpis należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności Sprzedawane ziemniaki: 
- przeznaczone na rynek polski – muszą być oznakowane numerem wpisu do rejestru,
- przeznaczone do innych państw członkowskich Unii Europejskiej – muszą być zaopatrzone w paszporty roślin – wydawane tylko przez Inspekcję Szczegółowe informacje – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – dane adresowe na stronie internetowej www.piorin.gov.pl, tel. 81 74 40 326 wewn. 36 lub 39