BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Oś priorytetowa 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, działanie 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Umowa Nr  : RPLU: 06.04.00-06-0043/17-00, zawarta w dniu 16  maja 2018 r.

Plan finansowy wniosku:
Koszty realizacji projektu:
1.Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem:  1737 067,98 zł
2. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 1 357 056,42 zł
3. Wnioskowana kwota: 1 153 497,95  zł