Nazwa Zadania:" Przebudowa drogi gminnej nr 101918L na odcinku Bedlno od km 0+000 do km 0+990";
Kwota dofinansowania- 182 416,00 zł;
Całkowita wartość inwestycji- 331 667,04 zł;
Cele projektu: poprawa parametrów technicznych drogi, bezpieczeństwa i komfortu uczestików ruchu;
Osiągniete efekty: wykonanie warsty wyrównawczej z masy betonu asfaltowego, wykonanie masy ścieralnej gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm, pobocza z tłucznia kamiennego gr. 10 cm, oznakowanie pionowe, odwodnienie powierzchniowe;