Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim realizuje projekt systemowy pt. ,,Szansa-program aktywnej integracji w gminie Radzyń Podlaski ‘’, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Całkowita wartość projektu w 2012 r. planowana jest na kwotę 210.530  zł  w tym dofinansowanie ze środków unijnych  163.730 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans 14 klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym do aktywizacji społecznej i zawodowej .

Cel główny osiągany będzie poprzez realizację celów szczegółowych :
•zapoczątkowanie procesu zmiany stylu życia 14 podopiecznych i ich funkcjonowania w społeczności lokalnej  w trakcie 2012 r.
•zwiększenie szans 14 podopiecznych do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy
Uczestnikami projektu wyłonionych w drodze rekrutacji będzie 14 niepracujących osób z terenu Gminy Radzyń Podlaski. Osoby te wyrażając zgodę na udział w projekcie oraz zawierając kontrakt socjalny z pracownikiem socjalnym  zobowiążą się do aktywnego udziału w szkoleniach zawodowych - ,, kurs kucharza małej gastronomi ‘’. Inną formą wsparcia  będą  wypłacane zasiłki celowe i okresowe .
Wszystkich klientów pomocy społecznej zamieszkałych na terenie gminy Radzyń Podlaski, zainteresowanych udziałem w realizacji projektu  prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym GOPS w Radzyniu Podlaski ul. Warszawska 32 tel.83 413-18-12
Tekst zamieszczony w związku z promocją projektu systemowego ,,Szansa—program aktywnej integracji w gminie Radzyń Podlaski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki