Tytuł projektu: Budowa placu zabaw w Płudach
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00385-6930- UM0330481/13 w ramach działania 413”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 11  czerwca 2013 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))

Plan finansowy operacji wg złożonego wniosku:
- Wartość całkowita projektu –51 543,08 zł
- Koszty kwalifikowane –41 904,94 zł
- Kwota dofinansowania -33 523 zł
Plan finansowy projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym :
- Wartość całkowita projektu –43 041,16 zł
- Koszty kwalifikowane –34 371,19 zł
- Kwota dofinansowania –27 496 zł
Cele projektu: Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców w szczególności dzieci z sołectwa Płudy ,poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, co umożliwi rozwój psychofizyczny  mieszkańców społeczności wiejskiej, a także wpłynie na znaczny wzrost atrakcyjności sołectwa Płudy jak i całej Gminy Radzyń Podlaski

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw