Tytuł projektu: Poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej Gminy Radzyń Podlaski ”Remont Domu Ludowego w Bedlnie’
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00290-6930- UM0330342/11 w ramach działania 413”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 13 marca 2012 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))

Plan finansowy operacji wg złożonego wniosku:
- Wartość całkowita projektu – 320193,05 zł
- Koszty kwalifikowane – 234567,51 zł
- Kwota dofinansowania -119 399 zł
Plan finansowy projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym :
- Wartość całkowita projektu – 207843,11 zł
- Koszty kwalifikowane –147476,89 zł
- Kwota dofinansowania –117981,00 zł
Cele projektu: Poprawa  jakości życia mieszkańców sołectwa Bedlno, Gminy Radzyń Podlaski, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, co umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, co wpłynie na znaczny wzrost atrakcyjności sołectwa Bedlno i całej Gminy Radzyń Podlaski

domu ludowy w Bedlnie

domu ludowy w Bedlnie

domu ludowy w Bedlnie

domu ludowy w Bedlnie

domu ludowy w Bedlnie

domu ludowy w Bedlnie

domu ludowy w Bedlnie