Tytuł projektu: Budowa zbiornika wyrównawczego i wymiana zestawu hydroforowego na ujęciu wody w Branicy Radzyńskiej-Kolonii, Gm.Radzyń Podlaski.
Działanie:321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00261-6921- UM0300238/11 w ramach działania 321”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 3 listopada 2011 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn.zm)
Planowany termin zakończenia budowy czerwiec 2012 r.

Plan finansowy operacji wg złożonego wniosku:
- Wartość całkowita projektu – 537559,55 zł
- Koszty kwalifikowane -437040,28 zł
- Kwota dofinansowania -218 520,00  zł
Plan finansowy projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym :
- Wartość całkowita projektu – 570 660,66 zł
- Koszty kwalifikowane –463 951,76 zł
- Kwota dofinansowania –218 520,00  zł
Cele projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski, poprzez budowę zbiornika wyrównawczego i wymianę zestawu hydroforowego na ujęciu wody w Branicy Radzyńskiej-Kolonii. Dodatkowo inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego.