Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  30  marca 2023  r.   na godz. 13:00 – LVII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z LV Sesji z dnia 8 lutgo 2023 r.
5.Przyjęcie protokolu z LVI – Nadzwyczajnej Sesji z dnia 16 marca 2023 r.
6.Wystąpienia zaproszonych gości,
7.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
8.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim za 2022 rok
10.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2022 rok;
11.Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok;
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzyń Podlaski  w 2023 roku;
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzyń Podlaski;
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2023 – 2025;
16.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Radzyń Podlaski na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki;
17.Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeprowadzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Siedlanów oraz określenia terminów ich przeprowadzenia;
18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
19.Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
21.Sprawy bieżące
22.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Palica