Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski . Umowa o przyznanie pomocy Nr 01682-6930-UM0343115/13 z dnia 25 lipca 2013 roku zawarta na podstawie  ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich
Cel operacji::
  Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez zorganizowanie Ludowego Festynu i wydanie folderu.

Realizowany projekt jest zgodny z PROW i Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2009 – 2015 Lokalnej Grupy Działania „ Zapiecek”

Cel ogólny 2. Podniesienie aktywności i świadomości mieszkańców,
Cel szczegółowy 2.3 Budowa większego zaufania i kultury współpracy,
Przedsięwzięcie 6 – Impreza na szlaku.
Plan finansowy wniosku:
1. Wartość całkowita projektu: 41 957,83 zł
2. Koszty kwalifikowane operacji:  37 107,83 zł
Plan finansowy wg. złożonego wniosku o płatność:
1.  Wartość całkowita projektu 19 679,20 zł
2. Koszty kwalifikowane projektu 19 679,20 zł
3. Wnioskowana kwota pomocy : 15 743,36 zł.

fetyn

fetyn

fetyn

fetyn

fetyn

fetyn

fetyn

fetyn

fetyn

fetyn

fetyn

fetyn

fetyn

fetyn

fetyn