Działanie:  413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Beneficjent : Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 01797-UM0343310/13  z dnia 10 października 2013 r.  zawarta  na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. ( Dz.U. z 2013 r. poz. 173).
Cel operacji: Opracowanie wirtualnego przewodnika po obszarze Gminy Radzyń Podlaski w celu promowania obszarów wiejskich w kierunku rozwoju turystyki.

Operacja jest zgodna z celami wyznaczonymi w LSR – celem głównym 2. Podniesienie aktywności i świadomości mieszkańców. Operacja  spójna jest  z celami szczegółowymi zawartymi w LSR : 2.1. Pełniejsze i  efektywniejsze wykorzystanie dziedzictwa  kulturowego oraz 2.2 Wykorzystanie technik informacyjno – komunikacyjnych do promocji obszaru i współdziałania.  Operacja wpisuje się w przedsięwzięcie  4. Na szlaku historii i Przedsięwzięcie 5 W sieci informacji.  Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji przez LGD ponieważ:
1. Projekt przyczynia się do rozwoju turystyki i  rekreacji na obszarze objętym LSR oraz wykorzystania lokalnych zasobów lub lokalnego dziedzictwa  kulturowego, historycznego bądź przyrodniczego.
2. Oddziaływanie i efektywność realizowanego projektu na obszarze LSR jest długotrwałe,
Plan finansowy wniosku:
Wartość całkowita projektu  39 467,00 zł
Koszty kwalifikowane projektu 36 900,00 zł
Kwota dofinansowania:  29 520,00 zł.