Tytuł operacji:  Budowa placu zabaw w Branicy Radzyńskiej Kolonii
Działanie: 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 02573-6930-UM0344607/14 z dnia 21 października 2014 r. zawarta na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich ( Dz.U. z 2013 r. poz. 173).
Cel operacji: Promocja aktywnego trybu życia poprzez utworzenie placu zabaw

Cel 2 – podniesienie aktywności i świadomości mieszkańców,
Cel szczegółowy 2.5 – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Przedsięwzięcie-Aktywni z Zapieckiem.
Termin realizacji projektu – do 14 listopada 2014 r.
Plan finansowy wniosku:
Wartość całkowita projektu : 37826,23 zł
Koszty kwalifikowane projektu : 30 753,03 zł
Kwota dofinansowania : 24602,42 zł.

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw