Tytuł operacji: Warsztaty z zakresu ginących zawodów – kowalstwa i ślusarstwa dla mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski.
Działanie:  413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy  Nr 02337-6930-UM0343837/13 z dnia 25 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie  ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich ( Dz.U. z 2013 r. poz. 173).
Cel operacji:  Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła poprzez organizację warsztatów dla mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski.

Cel 2 – podniesienie aktywności i świadomości mieszkańców,
Cel szczegółowy 2.1 – Pełne i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego,
Przedsięwzięcie 3  - Nasza tożsamość.
Termin  realizacji projektu  - od 14 października 2014 r. do 17 października 2014 roku.
Plan finansowy wniosku:
Wartość całkowita projektu :  6 000,00 zł
Koszty kwalifikowane  projektu : 6 000,00 zł
Kwota dofinansowania : 4 800,00 zł.

warsztaty ślusarstwa

warsztaty ślusarstwa

warsztaty ślusarstwa

warsztaty ślusarstwa

warsztaty ślusarstwa

warsztaty ślusarstwa

warsztaty ślusarstwa

warsztaty ślusarstwa

warsztaty ślusarstwa

warsztaty ślusarstwa

warsztaty ślusarstwa