logo

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) art. 6 ust. 3 – 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Nr XXIV/115/2016 Rady Gminy Radzyń  Podlaski z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Radzyń  Podlaski Wójt Gminy Radzyń  Podlaski zarządza konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021 – 2027 z perspektywa do 2035.

logo

W związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej informujemy, że dnia 7 października 2021 r. w godzinach 9–14 będzie następowała przerwa w dostawie wody, która obejmie nieruchomości położone w Zabielu.

Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami.

logo

Gmina Radzyń Podlaski przystąpiła do procesu delimitacji obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji w Gminie Radzyń Podlaski stanowiącego punkt wyjścia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski. Niniejsze badanie ankietowe pozwoli na poznanie Państwa opinii dotyczących potrzeb rewitalizacyjnych na terenie Gminy, a także Państwa oczekiwań związanych z realizacją procesu rewitalizacji. Prosimy o wypełnienie do dnia 8.10.2021:

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  23  września 2021 r.  na godz. 8:30 – XXXVII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad: