Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza w roku jubileuszu 30 - lecia KRUS "II Ogólnopolski Konkurs Testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym - rola rolnika by upadku unikał".
szczegóły w regulaminie

Informujemy, że osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) przebywające na terenie nieruchomości zamieszkałych, w tzw. izolatoriach domowych, powinny przestrzegać zasady odrębnego zbierania odpadów bytowych (komunalnych).  Odpady takie, z całego okresu izolacji, należy gromadzić (bez obowiązku segregacji) i w żadnym razie nie wolno ich udostępniać do odbioru wraz z innymi odpadami komunalnymi. Każdy worek z odpadami powinien być podwójnie zapakowany - wierzchni winien mieć kolor czarny.

W dniu 11 października 2021 roku w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski odbyła się wspaniała uroczystość Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Podczas uroczystości Jubilatom, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu Gminy Radzyń Podlaski. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Pan Wiesław Mazurek.  Włodarz w kierunku dostojnych Jubilatów skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE  o zakończeniu zbierania materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 1206L Dr. krajowa nr 63 Stok-Gąsiory-Główne od km 0+012,23 do km 10+022".

logo

Uprzejmie informuję , że zostały ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.  Konsultacje będą trwały od 19 października 2021 r. do 29 października 2021 r.

 

Wójt Gminy Wiesław Mazurek

logo

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) art. 6 ust. 3 – 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Nr XXIV/115/2016 Rady Gminy Radzyń  Podlaski z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Radzyń  Podlaski Wójt Gminy Radzyń  Podlaski zarządza konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021 – 2027 z perspektywa do 2035.