brzostowiec

Tytuł projektu: Roboty remontowe przy wymianie pokrycia dachowego i docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Brzostówcu, Gmina Radzyń Podlaski
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00626-6930- UM0330550/13 w ramach działania 313,322,323 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 06 .08. 2014 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))

spotkanie

Tytuł operacji: Spotkanie integracyjne mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski z folklorem Podlasia.
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Beneficjent: Gmina RADZYŃ PODLASKI.  Umowa o przyznanie pomocy  Nr 01533-6930-UM0342217/12 z dnia 26 marca 2013 r.  zawarta na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz.U. Nr 64, poz. 427 z póź.zm).

kanalizacja radowiec

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI RADOWIEC, GMINA RADZYŃ PODLASKI.
Działanie: 321 – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00443-6921-UM0300478/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Radowiec, Gmina Radzyń Podlaski poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

ujęcie wody

Tytuł projektu: Budowa zbiornika wyrównawczego i wymiana zestawu hydroforowego na ujęciu wody w Branicy Radzyńskiej-Kolonii, Gm.Radzyń Podlaski.
Działanie:321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00261-6921- UM0300238/11 w ramach działania 321”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 3 listopada 2011 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn.zm)
Planowany termin zakończenia budowy czerwiec 2012 r.

logo

Tytuł projektu: pn.”Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ciągnik

Tytuł projektu: Zakup środków transportu na potrzeby systemu zbiórki segregacji i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski
Działanie:321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00186-6921- UM0300237/11 w ramach działania 321”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 16 listopada 2011 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn.zm)
Planowany termin dostawy-grudzień 2011 r.

ue

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim realizuje projekt systemowy pt. ,,Szansa-program aktywnej integracji w gminie Radzyń Podlaski ‘’, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Całkowita wartość projektu w 2012 r. planowana jest na kwotę 210.530  zł  w tym dofinansowanie ze środków unijnych  163.730 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans 14 klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym do aktywizacji społecznej i zawodowej .

wykluczenie cyfrowe

Na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-049/10-00 zawartej w dniu 10 lutego 2011 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, Województwo Lubelskie realizuje w partnerstwie z samorządami lokalnymi projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”.

Projekt będzie realizowany w latach 2010-2013 w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 47 Gmin i 2  Powiatów województwa lubelskiego.
Całkowita wartość projektu to 18 445 445,00 PLN, z czego 15 678 628,25 PLN to kwota dofinansowania pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8.- Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej  nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości.
Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do Internetu.

warszaty

Tytuł projektu: Warsztaty integrujące społeczność GMINY RADZYŃ PODLASKI.
Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które nie  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00561-6930-UM0341122/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, zawartej w dniu 17 maja 2011 r. realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” w Radzyniu Podlaskim , na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  ( Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn.zm).
Planowany termin zakończenia – 29 luty 2012 roku.