ustrzesz

Tytuł projektu: Poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej Gminy Radzyń Podlaski-Modernizacja Domu Ludowego w Ustrzeszy
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00575-6922- UM0300541/12 w ramach działania 313,322,323 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze  objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 19 czerwca 2013 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))

warsztaty ślusarstwa

Tytuł operacji: Warsztaty z zakresu ginących zawodów – kowalstwa i ślusarstwa dla mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski.
Działanie:  413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy  Nr 02337-6930-UM0343837/13 z dnia 25 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie  ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich ( Dz.U. z 2013 r. poz. 173).
Cel operacji:  Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła poprzez organizację warsztatów dla mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski.

centrum młodzieżowe w Żabikowie

Tytuł projektu: Remont budynku Centrum młodzieżowego z częścią OSP w Żabikowie, Gmina Radzyń Podlaski Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00446-6930- UM03300552/13 w ramach działania 313,322,323 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 10 .10 2013 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm)

przewodnik

Działanie:  413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Beneficjent : Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 01797-UM0343310/13  z dnia 10 października 2013 r.  zawarta  na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. ( Dz.U. z 2013 r. poz. 173).
Cel operacji: Opracowanie wirtualnego przewodnika po obszarze Gminy Radzyń Podlaski w celu promowania obszarów wiejskich w kierunku rozwoju turystyki.

Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski . Umowa o przyznanie pomocy Nr 01682-6930-UM0343115/13 z dnia 25 lipca 2013 roku zawarta na podstawie  ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich
Cel operacji::
  Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez zorganizowanie Ludowego Festynu i wydanie folderu.

Realizowany projekt jest zgodny z PROW i Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2009 – 2015 Lokalnej Grupy Działania „ Zapiecek”

plac zabaw

Tytuł operacji:  Budowa placu zabaw w Branicy Radzyńskiej Kolonii
Działanie: 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 02573-6930-UM0344607/14 z dnia 21 października 2014 r. zawarta na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich ( Dz.U. z 2013 r. poz. 173).
Cel operacji: Promocja aktywnego trybu życia poprzez utworzenie placu zabaw

brzostowiec

Tytuł projektu: Roboty remontowe przy wymianie pokrycia dachowego i docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Brzostówcu, Gmina Radzyń Podlaski
Działanie:” Odnowa i rozwój wsi’”
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00626-6930- UM0330550/13 w ramach działania 313,322,323 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” na obszarze objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 06 .08. 2014 r. realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 z późn. zm))

spotkanie

Tytuł operacji: Spotkanie integracyjne mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski z folklorem Podlasia.
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Beneficjent: Gmina RADZYŃ PODLASKI.  Umowa o przyznanie pomocy  Nr 01533-6930-UM0342217/12 z dnia 26 marca 2013 r.  zawarta na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz.U. Nr 64, poz. 427 z póź.zm).

kanalizacja radowiec

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI RADOWIEC, GMINA RADZYŃ PODLASKI.
Działanie: 321 – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00443-6921-UM0300478/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Radowiec, Gmina Radzyń Podlaski poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego.